პროდუქცია

ფასადის ქვაბამბა TECHNOFAC OPTIMA 1200*600*100 მმ (2.16 კვ/მ) - 120 კგ/მ3
# 01004

ფასადის ქვაბამბა TECHNOFAC OPTIMA 1200*600*100 მმ (2.16 კვ/მ) - 120 კგ/მ3

ტექნოფასოპტიმა წარმოადგენს ჰიდროფობიზირებულ (ნესტგამძლე), არაწვად ხმის და თბო საიზოლაციო ფილებს.      

ტექნოფასოპტიმა წარმოადგენს ჰიდროფობიზირებულ (ნესტგამძლე), არაწვად ხმის და თბო საიზოლაციო ფილებს.

 

 

 

იხილეთ ნაკლები

პროდუქტი მარაგშია
ფასი: 73.00o
მიწოდების პერიოდი: 3-5 სამუშაო დღე

მაჩვენებლის დასახელება,

საზ/ერთეული

კრიტერიუმი

მნიშვნელობა

გამოცდის მეთოდოლოგია

თბოგამტარობა, λ10

ვტ/მ·°კ

არა უმეტეს

0,036

გოსტი 7076-99, 

გოსტი31925-2011 (EN 12667:2001), 

გოსტი 31924-2011 (EN 12939:2000)

თბოგამტარობა, λD

ვტ/მ·°კ

არა უმეტეს

0,037

გოსტი 32314-2011 (EN 13162:2008)

თბოგამტარობა, λА

ვტ/მ·°კ

არა უმეტეს

0,040

გოსტი7076-99,

წესები და ნორმები 23-101-2004

თბოგამტარობა, λБ

ვტ/მ·°კ

არა უმეტეს

0,041

გოსტი 7076-99,

წესები და ნორმები 23-101-2004

კუმშვაზე სიმტკიცე 10% დეფორმაციისას

კპა

არა ნაკლებ

30

გოსტი EN 826-2011

გაჭიმვაზე სიმტკიცე გარე ზედაპირების პერპენდიკულარულად

კპა

არა ნაკლებ

15

გოსტი EN 1607-2011

ორგანული ნივთიერებების შემადგენლობა

%

არა უმეტეს

4,5

გოსტი 17177-94

წყლის შთანთქმა ხანმოკლე და ნაწილობრივი ჩაძირვისას

კგ/მ2

არა უმეტეს

1

გოსტი EN 1609-2011

წყლის შთანთქმა ნიმუშების ნაწილობრივი ჩაძირვისას მოცემული ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში

კგ/მ2

არა უმეტეს

3

გოსტი EN 12087-2011

აალებადობა (წვადობა)

ხარისხი

-

არააალებადი (არაწვადი)

გოსტი30244-94

სიმკვრივე

კგ/მ3

-

120 (±10) 

გოსტი17177-94

 

მაჩვენებლისდასახელება,

საზ/ერთეული

კრიტერიუმი

მნიშვნელობა

სიგრძე

მმ

1200 (1000)*

გოსტიEN 822-2011

სიგანე

მმ

600

გოსტიEN 822-2011

სისქე

მმ

40-250*

გოსტიEN 823-2011

კლასი სისქის მიხედვით

Т

Т4

გოსტი32314-2011 (EN 13162:2008)

 

„ტექნოფას ოპტიმას“ ფილები განკუთვნილია სამოქალაქო და საწარმოო მშენებლობისათვის. კონკრეტულად გამოიყენება როგორც თბოსაიზოლაციო და ხმის საიზოლაციო შრე გარე დათბუნების სისტემებში, სადაც ფასადის დასრულება ხდება დეკორატიული ფითხით ან მოპირკეთებით. „ტექნოფას ოპტიმას“ ფილების გამოყენება ნებისმიერ სიმაღლეზე არის შესაძლებელი შეზღუდვების გარეშე.

 

სამუშაოთა წარმოება:
შესაბამისად ორგანიზაციის სტანდარტისა СТО 72746455-4.4.1-2013 „შენობების გარედათბუნების საფასადე სისტემები“.

შენახვის პირობები:
ფილები უნდა დასაწყობდეს ქვეშებზე შეფუთულ მდგომარეობაში დასტების სახით დასახელების და ზომების მიხედვით. დასაწყობების მთელი პერიოდის განმავლობაში ფილები უნდა იქნას დაცული ატმოსფერული ზემოქმედებისაგან. ფილების შენახვისას დასტების სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს სამ მეტრს.

ტრანსპორტირება:
ფილების ტრანსპორტირება და შენახვა უნდა განხორციელდეს გოსტი 25880-83-ს მოთხოვნების მიხედვით. მომხმარებლისთვის ფილების გადმოტვირთვა უნდა განხორციელდეს არა უადრეს 24 საათისა ფილების დასაწყობების შემდეგ.

მონაცემები შეფუთვის შესახებ:
შეფუთვისათვის პოლიეთილენის თერმოშეკუმშვად საფარს იყენებენ. შესაფუთი მასალის შემოხვევის და დაფიქსირების მეთოდოლოგიით უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ფილების საიმედო და უსაფრთხო შეფუთვა გადმოსატვირთი და დასატვირთი სამუშაოების, ტრანსპორტირების და შენახვის დროს.

 

მსგავსი პროდუქცია